การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ในองค์กรปัจจุบัน และในอนาคตนะคะ ย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อม ด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือคะ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าได้ และประสบความสำเร็จคะ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเองคะ ซึ่งจะต้องหาเทคนิคและวิธีการ รวมถึงรูปแบบการบริหารงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลได้ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้องคะ แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และสามารถเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กรคะ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ แนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานคะ และให้สัมฤทธิผล
การเป็นหัวหน้างานทีดีนะคะ จะต้องมีศักยภาพสูง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่งต้องมีทักษะ สําคัญอย่างน้อย 7 ข้อ ได้แก่
– การสื่อสาร หัวหน้างานจะต้อง มีการใช้คำพูดกับลูกน้องโดยที่จะต้องไม่มีคำหยาบคายเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องได้
– การสั่งงาน หัวหน้าจะต้องมีการสั่งงานลูกน้องใช้ชัดเจนคะ และมีความถูกต้องเพื่อประหยัดการเวลาการทำงานไปได้คะ ถ้าลูกน้องฟังคำสั่งจากหัวหน้างาน ที่เข้าใจและชัดเจนคะ
– การสอนงาน หัวหน้าจะต้องฝึกตัวเองให้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอคะ เพื่อที่จำนำมาพัฒนาสอนงานให้กับลูกน้องของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ
– การควบคุมงาน หัวหน้างานจะ ต้องคอยสอดส่องการทำงานของลูกน้องอยู่เสมอคะ เพื่อมีข้อผิดพลาดจะได้แกไขอย่างทันคะ
– การมอบหมายงาน หัวหน้าจะต้องดูด้วยว่า ลูกน้องของตน ใครเก่งด้านไหนบ้าง เพื่อจะได้มอบหมายงานที่ตรงประเด็นและประหยัดเวลาในการทำงานไปได้คะ
– การทํางานเป็นทีม หัวหน้างานจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ลูกน้องของตนให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการทำงานคะและทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยกัน เมื่อเกิดปัญหาใดๆในทีมคะ
– การเป็นผู้นําที่ดี หัวหน้าที่ดี จะต้อง มีความกระตือ รือร้น ต่อองค์กรของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ เช่น เข้าร่วม อบรม หรือเข้าร่วมประชุม เพื่อนำความรู้ใหม่ๆมาบอกต่อลูกน้องในองค์กร ให้องค์กรมีการพัฒนาอยู่เสมอคะ
การมี ทักษะทั้ง 7 ข้อนี้ จะนําไปสู่การปฏิบัติงานในเป้าหมายเดียวกันได้คะ การเป็นหัวหน้าที่ดี และลูกน้องจะเคารพต้องมี ภาวะความเป้นผู้นำ ดังนี้คะ
1. ให้ความเป็นกันเอง
แต่ไม่ ล้ำเส้น จนเกินไปการทำงานร่วมกันแบบพี่น้องและหาเวลาการทำกิจกรรมนอกเวลางานร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ เช่น กิจกรรมสันทนาการต่างๆเช่น เล่นกีฬา ท่องเที่ยวนอกเหนือเวลางาน ไปนอกสถานที่ เป็นต้น นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แต่สิ่งที่หัวหน้างาน ควรระวังก็คือการล้ำเส้นอย่าปล่อยให้ลูกน้องล้ำเส้นคุณมากจนเกินไปนะคะ จงแบ่งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเอาไว้ให้ดีด้วยคะ
2. ยืดอกรับแทนลูกน้อง
หากเกิดกรณีที่มีความผิดพลาดจากการทำงานไม่ว่าลูกน้องคุณจะโดน ลูกค้าคอมเมนท์มากน้อยเพียงใดก็ตามนะคะ คุณต้องโชว์ความเป็นผู้นำ ด้วยการแสดงความรับผิดชอบแทนลูกน้องคะ และวางแผนแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด การกระทำของคุณเพียงเท่านี้ ก็จะได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้า และลูกน้องขึ้นมาอย่างดีเลยคะ
3. ช่วยลูกน้องแก้ปัญหาอย่างไม่มีความลังเล
หัวหน้าควรเปิดใจรับฟังปัญหาจากลูกน้องอย่างทั่วถึงนะคะ ประพฤติกับลูกน้องให้เปรียบเสมือน ลูกค้า เป็นที่ปรึกษาให้ได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขา จริงใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คะ
4. แสดงการทำงานที่ถูกวิธีให้ลูกน้องเ
งานบางอย่างต้องใช้ทักษะระดับสูง ลูกน้องอาจจะมีทักษะที่ไม่เพียงพอคะ จึงจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องทำให้ลูกน้องดูเป็นตัวอย่างได้คะ
5. อย่าตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่น
เพราะคงไม่มีใคร ที่อยากจะรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าคนอื่นๆหรอกคะ
6. กำหนดกิจกรรมการทำงานให้กับลูกน้อง
การกำหนดหรือแบ่งหน้าที่กันอย่างเท่าเทียมและวัดผลได้คุณควรกำหนดการทำงานให้กับลูกน้องทุกคนตามตำแหน่งคะ มีกิจกรรมที่วัดผลให้กับพวกเขาอย่างชัดเจน และอย่าใช้อคติกับลูกน้องนะคะ เพราะจะเป็นการทำลายความสามัคคีภายในทีมได้คะ
7. ใส่ใจและสอดส่องการทำงานของลูกน้อง
การสอดส่อง ในที่นี้หมายถึง การตรวจงานให้ละเอียดถี่ถ้วน มีความใส่ใจที่ดี คือการจัดประชุมเพื่อตรวจเช็คการทำงานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกทีมแชร์ความคิดเห็นหรือปัญหาใหม่ๆบ้าง และกำหนดวินัยให้กับทีมในการส่งรายงานการทำงานนะคะ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาตรวจสอบการทำงานของลูกทีมได้อย่างทั่วถึงคะ
และสิ่งที่ หัวหน้าได้รับเมื่อผ่านการฝึกอบรม
1. รูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
2. เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคนในองค์กร
3. มีแนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน
4. สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่น ต่อหัวหน้าได้
5. รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้สำเร็จคะ
การเป็นหัวหน้างาน นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่งแก่องค์กรเลยนะคะ เพราะจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว การเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เพียงแค่แต่งตั้งคนที่ ทำงานเก่งและขยัน เท่านั้นนะคะ ไม่ใช่ว่าใครๆก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงานคะ และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้คะ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะ ต่อตัวเองอยู่สม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาลูกน้องและองค์กรได้คะ