รูปแบบของบัตรแต่ละประเภทและซองใส่บัตรพนักงาน

ปัจจุบันบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชการไทยออกให้ แบ่งตามประเภทบัตรเป็นสองประเภทกล่าวคือ แบบสมาร์ทการ์ด และบัตรชนิดที่มีแถบ บาร์โค้ด (Barcode)ส่วนใบอนุญาตทำงาน เป็นบัตรพลาสติกที่ออกโดยราชการเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามให้ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยราชการ(ประเทศไทย)9ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 หมวดคำนิยาม และหากมีการปลอมแปลงจะถือว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/1-269/7 บางบัตรจะมีตราครุฑเช่นบัตรประชาจำตัวประชาชน บัตรพนักงานราชการ บางบัตรจะมีแค่ตราประจำกระทรวงเช่นบัตรคนพิการ หรือมีแค่ตรากรมเช่นใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

สมาร์ทการ์ดที่ให้เฉพาะคนไทย

– บัตรประจำตัวประชาชน (มีตราครุฑ)

– บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิประกันสังคม

– บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ

– บัตรประจำตัวผู้ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล

– บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

– บัตรประจำครอบครัวเกษตรกร

– บัตรข้าราชการ (มีตราครุฑบางหน่วย)

– ใบอนุญาตขับรถ (มีการหมดอายุและต้องสอบ ทุก3ปีสำหรับรถสาธารณะ หรือ 5ปีสำหรับรถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ขับแต่จะใช้บัตรใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดียวกัน)

สมาร์ทการ์ดที่ออกให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทการ์ดที่ราชการออกให้เพื่อใช้ทำงานในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เป็นบัตรที่ออกให้เฉพาะข้าาชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนที่ได้รับการคัดลือกเท่านั้น ไม่ใช่บัตรอนุญาตทำงาน หรือบัตรพนักงาน เหตุที่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากต้องมีการรายงานทางการเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อระบุพนักงานผู้ได้รับการอนุญาตให้ทำการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐหรือแก้ไขฐานข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐ

– GFMIS Smart Card (มีตราครุฑ)

– GFMIS-SOE Smart Card (มีตราครุฑ)

ประโยชน์บางประการของบัตรพนักงานต่าง ๆ

บัตรพนักงานเราไว้แสดงตัวตนว่า ชื่อ หน่วยงาน อะไร ไว้ติดต่อตามส่วนภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเมื่อเรามีบัตรต่างๆ เราจึงจำเป็นต้องมีซองใส่บัตรพนักงาน เพื่อป้องกันบัตรชำรุด หรือสูญหาย และปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบซองพลาสติก แบบหนัง และสีต่างๆ อีกทั้งรูปแบบและขนาดของซองใส่บัตรพนักงาน ทำให้สะดวกในการใส่และถอดออก