เรื่องควรรู้ก่อนทำเรื่องขายฝากที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัยนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายขายฝาก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาขายฝาก

ถ้า สนใจที่จะทำเรื่องของการ ขายฝากที่ดิน เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจได้มากขึ้น มีเรื่องที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนการทำสัญญา ดังนี้

  • มองหาบริษัท ขายฝากที่ดิน ที่เชื่อถือได้ มีรีวิวดี มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์สูง เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวง ในอนาคต
  • เรียนรู้ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในสัญญา ขายฝากที่ดิน ให้ดี เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเปรียบผู้รับขายฝาก
  • การกำหนดเวลาไถ่ถอนของการขายฝาก จะต้องไม่ต่ำกว่า 1 ปีและจะต้องไม่เกินไปกว่า 10 ปี
  • ดอกเบี้ยรวมกับค่าสินไถ่แล้วจะต้องไม่เกินไปกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
  • ช่วงของการ ขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากจะมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์บนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่นำไปขายฝากได้ตามปกติ
  • ตรวจสอบให้ดีว่าภายในสัญญาขายฝากมีการระบุชื่อของทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้ออย่างครบถ้วนหรือไม่
  • ต้องมีการแจกแจงรายละเอียดและรูปลักษณะของที่ดินหรือทรัพย์สิน ที่นำมาขายฝากอย่างละเอียดภายในสัญญา
  • มีการแจกแจงเรื่องราคาการขายฝากและดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจนทั้งหมด
  • มีการระบุวันที่นำมาขายฝากและวันครบกำหนดอย่างครบถ้วน
  • ตัวสัญญาจะต้องมี 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ขายฝากและผู้รับขายฝากได้ถือครองไว้ฝั่งละ 1 ฉบับ

ถ้า สนใจที่จะนำเงินมาหมุนเวียนภายในชีวิต ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยมีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองอยู่ แต่ยังไม่เข้าใจถึงการ ขายฝากที่ดิน และการจำนองมากนัก สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ เพื่อให้ เลือกใช้วิธีการนำเงินมาหมุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อการจ่ายคืนในอนาคต